Algemene voorwaarden

versie: januari 2021

Artikel 1 Definities

1.1 SWfit: de eenmanszaak SWfit, statutair gevestigd te Westmaas en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70946213.

1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SWfit een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4 Diensten: alle diensten die SWfit voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het samenstellen van digitale rapporten voor mannen en vrouwen met online begeleiding.

1.5 Producten: energiebehoefte berekenen, voedingsschema, voedingsadvies, e-books.

1.6 Overeenkomst: de overeenkomst tussen SWfit en klant krachtens welke SWfit de dienst zal uitvoeren. 

1.7 Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.8 Website: www.swfit.nl 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door SWfit gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met SWfit of door akkoord te gaan via de website door het plaatsen van een bestelling dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van SWfit en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 

2.3 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst. 

2.4 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door SWfit zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst. 

2.5 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen. 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1 Offertes van SWfit zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. 

3.2 SWfit zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. 

3.3 Indien blijkt dat er bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft SWfit het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. 

3.4 SWfit behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van minimaal 50% van de totale opdracht aan de klant te facturen alvorens SWfit de opdracht zal gaan uitvoeren.

3.5 Alle door SWfit gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw, exclusief verzendkosten, reistijd, reiskosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 

3.7 SWfit behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten. 

3.8 SWfit behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Overeenkomst en meerwerk

4.1 Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan SWfit verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte. 

4.2 Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd. 

4.3 Na het tot stand komen van een overeenkomst zal SWfit binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4 SWfit heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden (afbeeldingen, illustraties) zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend. 

4.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke gesloten overeenkomst tussen de klant en SWfit zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard. 

4.6 Indien de klant een overeenkomst met SWfit wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. 

4.7 Indien SWfit door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is SWfit gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die SWfit in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door SWfit uitgevoerde werk te vergoeden. 

Artikel 5 Rechten en verplichtingen voor SWfit

5.1 SWfit garandeert dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 

5.2 SWfit spant zich in om de gegevens die SWfit voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. 

5.3 Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient SWfit met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4 SWfit is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin SWfit uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering. 

5.5 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is SWfit eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van SWfit en/of overige promotionele uitingen van SWfit. 

5.6 SWfit werkt virtueel samen met haar opdrachtgevers. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen overleggen dan kan er in overleg met SWfit een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren of gebruik van een externe locatie zijn voor rekening van de klant. 

5.7 SWfit is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en SWfit tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

5.8 SWfit behoudt het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan het advies of de huisstijl zoals deze door SWfit is aangeleverd.

5.9 SWfit factureert in één termijn tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 6 Rechten en verplichtingen voor de klant

6.1 De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen tenzij anders overeengekomen.

6.2 De klant dient SWfit te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in iedergeval verplicht SWfit onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, medische gegevens of overige informatie waar SWfit om verzoekt. 

6.3 Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SWfit zijn verstrekt, heeft SWfit het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4 De klant stelt SWfit steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd zijn banknummer. 

6.5 Bij klachten over de door SWfit geleverde diensten en/of het product, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de volledige opdacht. De klant vrijwaart SWfit zes maanden na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten. 

6.6 De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen en/of gegevens als omschreven in artikel 6.2 die SWfit nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen en/of gegevens is SWfit niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. 

6.7 Wanneer SWfit inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. SWfit is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant diegene is die inlogt voor middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens. 

6.8 De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en SWfit tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt.

6.9 SWfit levert op maat gemaakte digitale rapporten. Deze diensten zijn dan ook uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst. 

Artikel 7 Levering en levertijd

7.1 De door SWfit te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door SWfit opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens van de klant. 

7.2 Een door SWfit vastgestelde leveringstermijn kan nooit als fatale termijn beschouwd worden. Door het overschrijden van een leveringstermijn raakt SWfit niet van rechtswege in verzuim. 

7.3 Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klacht de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien SWfit na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4 De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door SWfit mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5 Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan SWfit beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. 

7.6 Wanneer de levering door SWfit onverhoopt vertraging oplevert, zal SWfit dit per e-mail aan de klant mededelen. 

7.7 Aan de leveringsplicht van SWfit zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door SWfit geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. 

Artikel 8 Betaling

8.1 De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. 

8.2 Alle door SWfit verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij anders is overeengekomen. SWfit biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. 

8.3 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. 

8.4 In geval van niet tijdige betaling kan SWfit besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan SWfit besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen. 

8.5 Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €60,50 (€50) inclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof. 

8.6 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en zo voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7 In bovenstaande gevallen heeft SWfit voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan. 

8.8 De klant gaat er mee akkoord dat SWfit elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt SWfit zich het recht om hiervoor meerkosten van €2,50 per factuur te berekenen. 

8.9 De klant kan bezwaren tegen de door SWfit verzonden facturen uiterlijk na zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan SWfit kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal SWfit een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. 

8.10 Alle door SWfit geleverde producten en diensten blijven eigendom van SWfit totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan SWfit zijn voldaan. 

Artikel 9 Voorbehoud van eigendom en intellectueel eigendom

 9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, teksten, vormgevingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij SWfit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2 De door SWfit geleverde diensten en/of producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.3 De inhoud van de digitale rapporten, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen zijn het eigendom van SWfit en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om werken te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van SWfit. 

9.4 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door SWfit ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest zijn en blijven exclusieve eigendom van SWfit, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5 Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door SWfit geleverde producten blijven eigendom van de klant. 

9.6 SWfit is niet verantwoordelijk voor enige informatie die de klant op de servers van SWfit plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant SWfit vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant. 

9.7 Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en 9.3 wordt gezien als inbreuk op auteursrecht. 

9.8 Bij inbreuk heeft SWfit recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Iedere overeenkomst tussen SWfit en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. SWfit kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2 Indien SWfit onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal twee maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). Wanneer er sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatste betaalde factuur door de klant.

10.3 In aanvulling op artikel 10.2 is SWfit dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient met uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SWfit aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan SWfit toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4 SWfit sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door SWfit geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van SWfit. 

10.5 SWfit is in ieder geval nooit aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst. 

10.6 Klant vrijwaart SWfit voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldige gebruik van de aan contractant geleverde diensten en producten van SWfit.

10.7 SWfit is nooit aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zicht heeft genomen of gekregen.

Artikel 11 Onderbreking van de diensten en overmacht

11.1 SWfit is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van zestig dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolgde de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan haar verhouding afgerekend.

11.2 SWfit is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties aan derden, waar SWfit weinig of geen invloed op kan uitoefenen. SWfit kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voorkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie SWfit een overeenkomst is aangegaan.

11.3 Naast het bepaalde in artikel 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen. 

Artikel 12 Duur overeenkomst en beëindiging

12.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen.

12.2 Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3 Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft SWfit opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan voor beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn. 

12.4 Beide partijen, zowel klant als SWfit, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 

12.5 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan SWfit de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn betalingsverplichting van verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden of enige uit de overeenkomst met SWfit voortvloeiende verplichting;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van SWfit;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

SWfit zal wegens deze beëindiging , zoals bepaald in artikel 12.4 nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

12.6 Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die SWfit voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7 SWfit behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien SWfit overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klanten hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na de inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 13 Conformiteit 

13.1 SWfit zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en SWfit in overleg treden om het geleverde alsnog aan te beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van SWfit worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van SWfit aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de klant van SWfit. 

13.3 Mocht vast komen te staan dat gebrekkigheid van de door SWfit te leveren diensten en/of producten voor rekening komt op SWfit, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 14 Overige bepalingen

14.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SWfit en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

14.2 Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor SWfit alleen bindend indien en voor zover deze voor SWfit uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3 Indien SWfit op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de algemene voorwaarden, kunnen daar door de klant nooit enige rechten aan ontleend worden.

14.4 Zowel de klant als SWfit zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.

14.5 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

14.6 Rechten en plichten voortvloeiend uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant door derden worden overgedragen indien SWfit hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.7 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SWfit partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.8 De klant en SWfit zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter. 

14.9 Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Zuid-Holland, locatie Rotterdam bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen SWfit en de klant.