ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: SWfit

Handelend onder de namen: SWfit, SWfitvoeding en www.swfit.nl

VESTIGINGSADRES

Prins Willem Alexanderlaan 50

3273 AW  WESTMAAS

CONTACT: info@swfit.nl en www.swfit.nl/contact/

 

BEREIKBAARHEID:

Maandag 12:00-18:00

Dinsdag 10:00-18:00

Woensdag 10:00-18:00

Donderdag 10:00-18:00

Vrijdag 10:00-18:00

 

KVK-NUMMER: 70946213

BTW NUMMER NEDERLAND: NL002322017B85

 

DEFINITIES

1 CONSUMENT; de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit.

2 DIGITALE INHOUD; gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden

3 ONDERNEMER; de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van swfit.nl en producten, digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

 

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2 Voordat de overeenkomst op afstand word gesloten, word de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand word gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch word afgesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand word gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze voor de consument op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand word gesloten , worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 2 – HET AANBOD

1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2 Het aanbod bevat een volledige nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 3 – DE OVEREENKOMST

1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3 Indien de overeenkomst elektrisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen op de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 4 – BETALING

1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed of heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3 De in het aanbod van de producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 5 – NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, die in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor anders dan normaal gebruik.

2 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer diens toeleverancier, importeur of producten waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel in de overeenkomst.

ARTIKEL 6 – LEVERING EN UITVOERING

1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. De ondernemer zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4 Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7 - KLACHTENREGELING

1 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID

1 De ondernemer is niet aansprakelijk bij het ontbreken van informatie van de consument bij een op maat gemaakt product. Indien de consument niet binnen een termijn van 14 dagen de ontbrekende  informatie doorgeeft, is de ondernemer niet verplicht het product te wijzigen.

ARTIKEL 9 – RUILEN EN RETOURNEREN

1 Het is niet mogelijk om een digitaal product te ruilen of te retourneren. De ondernemer is niet aansprakelijk als de consument het verkeerde product heeft gekozen en betaald.

2 Fysiek product retourneren: vanaf de factuurdatum heeft de consument het recht om de producten binnen 30 dagen te retourneren. De ondernemer behoud het recht om het aankoopbedrag te minderen indien het product beschadigd is, vuil is of ruikt. De producten worden tevens gewogen. De verzendkosten zijn voor de consument. Klik hier voor het retourformulier.

3 Alle aangeboden producten zijn niet om te ruilen voor geld.

4 Ga naar ruilen en retourneren voor meer informatie.

ARTIKEL 10 – CONSEQUENTIES DOORVERKOOP / DELEN OP OPENBARE PLATFORMS

1 Het is niet mogelijk om de producten die de ondernemer aanbied aan de consument door te verkopen, te delen aan derden of aan te bieden bij bedrijven en op sociale kanalen. De ondernemer verkoopt enkel aan particulieren. 

2 Indien lid 1 wordt overtreden, zal er een sanctie volgen van €1.500,00 die de consument binnen 30 dagen dient te betalen.

 

ARTIKEL 11 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden bekeken, eventueel opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

De consument gaat automatisch akkoord met de voorwaarden bij aankoop van een of meerdere producten via de webshop.

AANBOD

WINKEL

JOIN SWFIT

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

SWfit is de voedingsspecialist in gewicht en gezondheid. SWfit is in 2018 opgericht. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van SWfit. 

Nederland | €

® 2018 SWfit. All rights reserved.